Inspektor nadzoru budowlanego – uprawnienia i obowiązki

Inspektorem nadzoru budowlanego (nazywanego też nadzorem inwestorskim) może zostać osoba dysponująca uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych, określonych w ustawie Prawo budowlane. W myśl ustawy jest on uczestnikiem procesu budowlanego, podoknie jak inwestor, projektant, kierownik budowy (albo kierownik robót).  

Samodzielne funkcje techniczne mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby z odpowiednim wykształceniem technicznym oraz praktyką zawodową, dostosowanymi do rodzaju wymagań związanych z wykonywaną funkcją, stopniem ich komplikacji i rodzajem. Decyzję o uzyskaniu uprawnień budowlanych wydaje samorząd zawodowy, a warunkiem ich uzyskanie jest pozytywny wynik egzaminu obejmującego zagadnienia z zakresu prawa budowlanego i procesu budowlanego oraz umiejętności zastosowana posiadanej wiedzy technicznej w praktyce. Inspektor nadzoru budowlanego zostaje wpisany do centralnego rejestru prowadzonego przez Główny Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Inspektor powinien mieć ważne ubezpieczenie OC. Inspektor nadzoru budowlanego jest powoływany przez inwestora albo obligatoryjnie, w przypadku prac o dużym stopniu komplikacji, w przypadku budynków użyteczności publicznej lub mogących mieć negatywny wpływ na środowisko. W wielu przypadkach powołanie inspektora jest prawem inwestora, ale może się również zdarzyć, że jego powołanie jest obowiązkowo nakazane w decyzji o pozwoleniu na budowę.

Szukasz Zleceń Budowlanych? Zobacz Aktualne Oferty:

 

Organy nadzoru budowlanego (powiatowy i wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego) należą do odrębnego pionu administracji publicznej i działają w ramach systemu administracji zespolonej. Na szczeblu województwa organem nadzoru budowlanego jest wojewoda, który wykonuje swoje zadania w tym zakresie przy pomocy wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego. Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego stanowi organ odrębny. Organem wyższego stopnia w stosunku do organów wojewódzkich jest główny inspektor nadzoru budowlanego, zaś organem naczelnym w tej strukturze minister infrastruktury.

 

Obowiązki inspektora nadzoru budowlanego

 

Podstawowym obowiązkiem inspektora nadzoru budowlanego jest kontrolowane realizowanych prac pod kątem zgodności z projektem budowlanym, pozwoleniem na budowę oraz zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa. Ma on za zadanie reprezentować inwestora na budowie, sprawdzać jakość wykonywanych robót i wykorzystanych materiałów budowlanych, a zwłaszcza zapobiegać wykorzystaniu wyrobów niedopuszczonych do zastosowania w budownictwie lub wadliwych. Jest też odpowiedzialny za odbiór techniczny robót budowlanych (w tym zanikających oraz ulegających zakryciu), a także próby i odbiór instalacji, przewodów kominowych i urządzeń technicznych. Obowiązkiem inspektora nadzoru budowlanego jest przygotowanie oraz udział w czynnościach dotyczących odbioru i przekazywania do użytku gotowych obiektów budowlanych. Inspektor ma obowiązek potwierdzania faktycznie wykonanych robót, potwierdzania usunięcia stwierdzonych wad oraz kontroli rozliczeń budowy (na żądanie inwestora).

 

Uprawnienia inspektora nadzoru budowlanego

 

Szczegółowe uprawnienia, jakimi dysponuje inspektor nadzoru budowlanego, reguluje ustawa Prawo budowlane. Jego podstawowym prawem jest przeprowadzanie kontroli całego procesu budowlanego w trakcie jego trwania, a także po zakończeniu robót. Inspektor nadzoru budowlanego dokonujący kontroli ma prawo wstępu na budowę lub wejścia do obiektu budowlanego. Podczas kontroli, jak również po jej zakończeniu inspektor ma prawo uzyskać dostęp do wszystkich dokumentów związanych z przeprowadzonymi robotami oraz oddaniem obiektu do użytku. Może też zażądać przedstawienia dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu lub stosowania w budownictwie konkretnych wyrobów budowlanych. Jeżeli powstają wątpliwości odnoście sposoby prowadzenia robót lub też jakości wyrobów budowlanych, inspektor ma prawo zobowiązać inwestora do uzyskania wymaganych ekspertyz, natomiast w przypadku nieprawidłowości w stanie technicznym obiektu albo w zakresie robót, właściwe organy mogą wydać decyzję o wstrzymaniu prac lub o rozbiórce budynku. Kontrola może odbyć się także wtedy, jeżeli inwestor, właściciel, zarządca obiektu lub kierownik budowy jest nieobecny. Inspektor powinien wówczas przeprowadzić kontrolę w obecności pełnoletniego świadka.

 

Inspektor ma prawo wydawać polecenia kierownikowi robót lub kierownikowi budowy, które muszą być potwierdzone wpisem w dzienniku budowy. Mogą one dotyczyć usunięcia zagrożeń lub nieprawidłowości, przedstawienia odpowiednich ocen lub ekspertyz, wykonania badań i prób (również w przypadkach wymagających odkrycia elementów zakrytych), okazania dowodów dopuszczenia urządzeń technicznych i wyrobów do zastosowania w budownictwie. Inspektor nadzoru budowlanego ma prawo zażądać dokonania poprawek lub ponownego wykonania prac wykonanych wadliwie. Może też wstrzymać dalsze roboty, jeżeli ich kontynuowanie może spowodować zagrożeniu lub niezgodność z pozwoleniem na budowę bądź projektem. Z tego powodu łączenie funkcji inspektora nadzoru budowlanego i kierownika budowy lub kierownika robót jest niedopuszczalne z racji na występujący konflikt interesów.

Złóż własne zapytanie o budowę domu i otrzymaj oferty od firm »

www.e-wozki-widlowe.com